Unverified Commit 992f02c2 authored by Christoph (Sheogorath) Kern's avatar Christoph (Sheogorath) Kern Committed by GitHub
Browse files

Merge pull request #1158 from SISheogorath/feature/serbianLanguage

Add serbian language
parents 27ba5f91 20d1f17d
......@@ -113,7 +113,7 @@ if (config.csp.enable) {
}
i18n.configure({
locales: ['en', 'zh-CN', 'zh-TW', 'fr', 'de', 'ja', 'es', 'ca', 'el', 'pt', 'it', 'tr', 'ru', 'nl', 'hr', 'pl', 'uk', 'hi', 'sv', 'eo', 'da', 'ko', 'id'],
locales: ['en', 'zh-CN', 'zh-TW', 'fr', 'de', 'ja', 'es', 'ca', 'el', 'pt', 'it', 'tr', 'ru', 'nl', 'hr', 'pl', 'uk', 'hi', 'sv', 'eo', 'da', 'ko', 'id', 'sr'],
cookie: 'locale',
directory: path.join(__dirname, '/locales'),
updateFiles: config.updateI18nFiles
......
{
"Collaborative markdown notes": "Дељене белешке у Markdown формату",
"Realtime collaborative markdown notes on all platforms.": "Заједнички рад на markdown тексту у реалном времену, на свим платформама",
"Best way to write and share your knowledge in markdown.": "Савршен начин за писање и дељење знања у markdown формату",
"Intro": "Увод",
"History": "Историја",
"New guest note": "Нова белешка госта",
"Collaborate with URL": "Сарадња уз помоћ URL-а",
"Support charts and MathJax": "Подршка за графиконе и MathJax",
"Support slide mode": "Подршка за слајдове и презентације",
"Sign In": "Пријави се",
"Below is the history from browser": "Ниже је историјат преузет из прегледача",
"Welcome!": "Добродошли!",
"New note": "Нова белешка",
"or": "или",
"Sign Out": "Одјави се",
"Explore all features": "Истражи све могућности",
"Select tags...": "Одабери тагове...",
"Search keyword...": "Претрага по кључној речи...",
"Sort by title": "Редослед по наслову",
"Title": "Наслов",
"Sort by time": "Редослед по времену",
"Time": "време",
"Export history": "Извези историјат",
"Import history": "Увези историјат",
"Clear history": "Очисти историју",
"Refresh history": "Освежи историју",
"No history": "Нема историје",
"Import from browser": "Увези из прегледача",
"Releases": "Издања",
"Are you sure?": "Јесте ли сигурни?",
"Do you really want to delete this note?": "Да ли заиста желите да обришете ову белешку?",
"All users will lose their connection.": "Сви корисници ће изгубити везу у реалном времену.",
"Cancel": "Одустани",
"Yes, do it!": "Да, уради!",
"Choose method": "Изаберите начин",
"Sign in via %s": "Пријавите се помоћу %s",
"New": "Ново",
"Publish": "Објави",
"Extra": "Додатно",
"Revision": "Ревизија",
"Slide Mode": "Презентациони мод",
"Export": "Извоз",
"Import": "Увоз",
"Clipboard": "Клипборд",
"Download": "Преузимање",
"Raw HTML": "Сирови HTML",
"Edit": "Измени",
"View": "Прегледај",
"Both": "Обоје",
"Help": "Помоћ",
"Upload Image": "Пошаљи слику",
"Menu": "Мени",
"This page need refresh": "Ову страну је неопходно освежити",
"You have an incompatible client version.": "Ова верзија клијента није компатибилна.",
"Refresh to update.": "Освежите за приказ измена.",
"New version available!": "Доступна је нова верзија!",
"See releases notes here": "Овде погледајте напомене о издањима",
"Refresh to enjoy new features.": "Освежите како бисте уживали у новим функцијама.",
"Your user state has changed.": "Ваше корисничко стање се променило.",
"Refresh to load new user state.": "Освежите за учитавање новог корисничког стања.",
"Refresh": "Освежи",
"Contacts": "Контакти",
"Report an issue": "Пријава проблема",
"Meet us on %s": "Пронађите нас на %s",
"Send us email": "Пошаљите нам имејл",
"Documents": "Документи",
"Features": "Могућности",
"YAML Metadata": "YAML Метаподаци",
"Slide Example": "Пример слајда",
"Cheatsheet": "Трикови и форе",
"Example": "Пример",
"Syntax": "Синтакса",
"Header": "Заглавље",
"Unordered List": "Неуређени списак",
"Ordered List": "Уређени списак",
"Todo List": "Списак обавеза",
"Blockquote": "Пасус са наводима",
"Bold font": "Масна слова",
"Italics font": "Закривљена слова",
"Strikethrough": "Прецртано",
"Inserted text": "Уметнут текст",
"Marked text": "Означени текст",
"Link": "Линк",
"Image": "Слика",
"Code": "Код",
"Externals": "Спољни",
"This is a alert area.": "Ово је пасус за упозорења.",
"Revert": "Врати",
"Import from clipboard": "Увези из клипборда",
"Paste your markdown or webpage here...": "Залепи свој markdown или веб страну овде...",
"Clear": "Очисти",
"This note is locked": "Ова белешка је закључана",
"Sorry, only owner can edit this note.": "Жао нам је, ову белешку може мењати само њен власник.",
"OK": "OK",
"Reach the limit": "Досегни лимит",
"Sorry, you've reached the max length this note can be.": "Нажалост, досегли сте максималну дужину ове белешке.",
"Please reduce the content or divide it to more notes, thank you!": "Молимо Вас да смањите количину текста или да га поделите на више белешки, хвала!",
"Import from Gist": "Увези из Github Gist-а",
"Paste your gist url here...": "Залепите Gist URL адресу овде...",
"Import from Snippet": "Увези из \"исечака\"",
"Select From Available Projects": "Изабери из доступних пројеката",
"Select From Available Snippets": "Изабери из доступних исечака",
"OR": "ИЛИ",
"Export to Snippet": "Извези у \"исечак\"",
"Select Visibility Level": "Изаберите ниво читкости",
"Night Theme": "Ноћна тема",
"Follow us on %s and %s.": "Пратите нас на %s и %s.",
"Privacy": "Приватност",
"Terms of Use": "Услови коришћења",
"Do you really want to delete your user account?": "Да ли заиста желите да трајно обришете свој налог?",
"This will delete your account, all notes that are owned by you and remove all references to your account from other notes.": "Ова операција ће избрисати ваш налог, све ваше белешке, а уклониће и све везе ка вашем налогу из других белешки.",
"Delete user": "Брисање корисника",
"Export user data": "Извоз свих корисничких података",
"Help us translating on %s": "Помозите нам да преведемо на %s",
"Source Code": "Изворни код"
}
\ No newline at end of file
......@@ -148,6 +148,7 @@
<option value="da">dansk</option>
<option value="ko">한국어</option>
<option value="id">Bahasa Indonesia</option>
<option value="sr">српски</option>
</select>
<p>
<%- __('Powered by %s', '<a href="https://codimd.org">CodiMD</a>') %> | <a href="<%- serverURL %>/s/release-notes" target="_blank" rel="noopener"><%= __('Releases') %></a>| <a href="<%- sourceURL %>" target="_blank" rel="noopener"><%= __('Source Code') %></a><% if(privacyStatement) { %> | <a href="<%- serverURL %>/s/privacy" target="_blank" rel="noopener"><%= __('Privacy') %></a><% } %><% if(termsOfUse) { %> | <a href="<%- serverURL %>/s/terms-of-use" target="_blank" rel="noopener"><%= __('Terms of Use') %></a><% } %>
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment